Hỏa liệu vùng bụng cho khách hàng

Hỏa liệu vùng bụng cho khách hàng

Tiến hành hỏa liệu vùng bụng cho khách hàng.