Công viêc chuẩn bị hỏa liệu.

Công viêc chuẩn bị hỏa liệu.

Công viêc chuẩn bị hỏa liệu được hướng dẫn của kỹ thuật viên.